Forening / Vedtægter

Vedtægter for Kinesiologiforeningen Touch for Health

§ 1. Navn og hjemsted

 1. Foreningen navn er Kinesiologiforeningen Touch for Health.
   
 2. Foreningens adresse er formandens henholdsvis sekretariatets adresse i henhold til bestyrelsens beslutning og meddelelse til medlemmerne.
   
 3. Foreningen er en landsorganisation.

§ 2. Formål

 1. At undervise og udbrede kendskabet til Touch For Health (TFH) og undervisningsprogrammer som er baseret på TFH.
   
 2. At støtte udvikling af Touch for Health i samarbejde med International Kinesiologi College (IKC)
   
 3. At repræsentere International Kinesiologi College (IKC) i Danmark
   
 4. At virke for udbredelse af befolkningens selvansvarlighed og bevidsthed omkring sundhed
   
 5. At videreuddanne instruktører i Danmark i henhold til IKC's standard
   
 6. At vedligeholde og fastholde de etiske regler, som er vedtaget af IKC's Etiske Råd.
   
 7. At støtte erfaringsudveksling mellem medlemmerne
   
 8. At varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og andre samarbejdspartnere
   
 9. At medvirke til og støtte forskning i alternativ behandling

§ 3. Medlemmer

 1. Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.
   
 2. Medlemskab er gyldigt, når der er indbetalt kontingent til foreningen.
   
 3. Medlemmerne betaler hvert år inden udgangen af januar et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
   
 4. Medlemmer, der tilslutter sig i løbet af året, kan betale et reduceret kontingent efter bestyrelsens beslutning.
   
 5. Alle medlemmer, som har gennemgået TFH 1-4, har stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§ 4. Uddannelser under foreningen

 1. TFH instruktører holder TFH I-IV kurser efter IKC's bestemmelser.
   
 2. TFH I-IV danner en fælles basisuddannelse til videregående uddannelsesprogrammer.
   
 3. TFH instruktører betaler til foreningen et gebyr pr elev. Gebyret skal være inkluderet i kursusprisen på TFH 1. Beløbet betales kun én gang pr elev og beløbets størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Beløbet skal betales til foreningen senest 14 dage efter TFH 1-kurset.
   
 4. Deltagelse på videregående uddannelsesprogrammer efter TFH I-IV kræver medlemskab af foreningen
   
 5. TFH instruktører danner en instruktørkreds, som varetager beslutninger omkring uddannelsesprogrammer.

 6. Instruktørkredsen orienterer hovedbestyrelsen om sine beslutninger og aflægger beretning over for generalforsamlingen.

§ 5. Foreningens etiske regler for undervisere og behandlere

 1. Foreningen følger IKC´s etiske regler.
  Se de etiske regler her.

§ 6. Forholdet til IKC

 1. Foreningen er medlem af IKC og følger IKC's regler på uddannelsesområdet som et minimum.

§ 7. Projekter

 1. Foreningen kan søge støtte til gennemførelse af projekter, som bestyrelsen skønner ligger indenfor foreningens formål.

§ 8. Økonomi og regnskab

 1. Foreningens midler tilvejebringes ved medlemsbidrag og gennem ansøgninger om støtte fra anden side samt ved gaver af enhver art. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
   
 2. Foreningens regnskabs- og budgetår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til stiftelsesåret udgang.
   
 3. Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor, der skriftligt eller mundtligt skal orientere generalforsamlingen om resultatet af revisionen.
   
 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.
   
 5. Bestyrelsen kan ikke gældsætte foreningen.

§ 9. Generalforsamlingen

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april og indkaldes skriftlig med minimum 3 ugers varsel.
   
 2. Stemmeberettigede er alle medlemmer af foreningen, der har deltaget på TFH 1-4 og har betalt kontingent inden 31. januar. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. fremmødte. Fuldmagten gælder gennem hele generalforsamlingen.
   
 3. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Instruktørkredsens beretning
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Evt.
    
 4. Forslag til ændringer af vedtægter og forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
   
 5. Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages med mindst 2/3 flertal på generalforsamlingen. Alle andre beslutninger end vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med almindeligt flertal.
   
 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10 af foreningens medlemmer eller et flertal i bestyrelsen eller foreningens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Bestyrelsen indkalder inden 3 uger skriftligt med angivelse af dagsorden samt begrundelse for indkaldelsen til generalforsamling med 10 dages varsel
   
 7. Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

§ 10. Foreningens Ledelse

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
   
 2. Instruktørkredsen har fuld kompetence til at tage beslutninger vedrørende uddannelser.
   
 3. Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af bestyrelsen.
   
 4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 - 2 suppleanter
   
 5. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2 årig periode og afgår på skift så 2 afgår på lige årstal og 3 på ulige årstal. På bestyrelsens første møde efter den konstituerende generalforsamling afgøres ved lodtrækning eller i enighed i bestyrelsen, hvem som er valgt for 1 år og hvem som er valgt for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.
   
 6. Senest 3 uger efter afholdelse af en generalforsamling afholder bestyrelsen konstituerende møde. På dette møde udpeges af og blandt bestyrelsesmedlemmerne:
  • Forkvinde eller formand der tegner foreningen
  • Bestyrelsens og foreningens repræsentanter i eksterne og interne udvalg
  • Kasserer
    
 7. Bestyrelse kan indenfor budgettets rammer ansætte lønnet medhjælp og meddele prokura.
   
 8. Ansættelse kan kun ske på baggrund af skriftlig kontrakt, der skal revideres en gang årligt.
   
 9. Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder.
   
 10. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Direkte udgifter forbundet med bestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møder kan refunderes efter generalforsamlingens anvisning.
   
 11. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udvalg samt indenfor foreningens budget afsætte midler hertil.

§ 12. Ophør af medlemskab

 1. Udmeldelse skal ske skriftlig til formanden/-kvinden eller sekretariatet
   
 2. Et medlem, der ikke senest 8 uger efter påkrav har betalt skyldigt kontingent, kan slettes som medlem.
   
 3. Et medlem, der groft tilsidesætter foreningens formål og eller interesser, kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen, der træffer den endelige afgørelse.

§ 13. Foreningens opløsning

 1. Forslag om foreningens opløsning kan kun fremlægges og behandles på ordinær generalforsamling.
   
 2. Forslaget kan kun vedtages, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og kun hvis forslaget opnår 2/3 flertal blandt de tilstedeværende medlemmer.
   
 3. Hvis forslaget bortfalder eller forkastes, kan det genfremsættes på en følgende ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling kan dog tidligst afholdes 3 mdr. efter den ordinære generalforsamling, hvor forslaget oprindelig blev fremsat.
   
 4. En generalforsamling, der træffer beslutning om foreningens opløsning, skal tillige træffe afgørelse om anvendelse af foreningens midler, der dog kun kan anvendes til formål beslægtet med foreningens formål.

Således vedtaget på den stiftende Generalforsamling 15. marts 2003 

Kinesiologiforeningen Touch for Health - Sekretariatet | Ladingvej 18, 8464 Galten